Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • sel tersembunyi 
     
    A cell that no longer appears in a worksheet view because it is contained within a hidden row or a hidden column.

Contoh ayat dengan "hidden cell", memori terjemahan

add example
This is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from filesIni ialah konfigurasi untuk dialog fail. Pelbagai opsyen boleh diakses dari menu ini termasuk: bagaimana fail diisih dalam senarai jenis paparan, termasuk ikon dan senarai memaparkan fail tersembunyi panel navigasi Akses Pantas prapapar fail memisahkan folder dari fail
Hidden Color% ‧ (widget tersendiri
Specify how the window property should be affected: Do Not Affect: The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect. Force: The window property will be always forced to the given value. Force temporarily: The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hiddenNyatakan bagaimana ciri tetingkap patut dilibatkan: Jangan Libatkan: Ciri tetingkap tidak akan dilibatkan dan dengan ini pengendalian piawai untuknya akan digunakan. Menetapkan ini akan memblok lebih banyak seting tetingkap generik daripada berfungsi. Paksa: Ciri tetingkap akan sentiasa dipaksa pada nilai tertentu
Show hidden filesPapar fail tersembunyi
I believe the whereabouts of that plank is now hidden...... in the President' s Book, sirAku percaya keberadaannya disembunyikan...... dalam Buku Kepresidenan, Tuan
Select hidden columns to showPilih lajur terlindung yang hendak dipaparkan
Show hidden folders& Paparkan folder tersembunyi
Show hidden blocksKuncupkan Semua Blok
Show Hidden FoldersPapar Folder Tersembunyi
Show hidden rowsPapar baris tersembunyi
Select hidden rows to showPilih baris tersembunyi yang hendak dipaparkan
Specify how the window property should be affected: Do Not Affect: The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect. Apply Initially: The window property will be only set to the given value after the window is created. No further changes will be affected. Remember: The value of the window property will be remembered and every time time the window is created, the last remembered value will be applied. Force: The window property will be always forced to the given value. Apply Now: The window property will be set to the given value immediately and will not be affected later (this action will be deleted afterwards). Force temporarily: The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hiddenNyatakan bagaimana ciri tetingkap patut dilibatkan: Jangan Libatkan: Ciri tetingkap tidak akan dilibatkan dan dengan ini pengendalian piawai baginya akan digunakan. Menetapkan ini akan memblok lebih banyak seting tetingkap generik daripada berfungsi. Laksanakan Di Peringkat Awal: Ciri tetingkap akan hanya diset kepada nilai tertentu selepas tetingkap diwujudkan. Tiada perubahan lanjut akan dilibatkan. Ingat: Nilai ciri tetingkap akan diingati dan setiap kali tetingkap dicipta, nilai terakhir diingati akan dilaksanakan. Paksa: Ciri tetingkap akan sentiasa dipaksa pada nilai tertentu
Show all hidden objectsP_ apar pada Semua Ruangkerja
Always HiddenSentiasa Sembunyi
Create pager but keep the window hiddenBina pengalih muka tetapi biarkan tetingkap tersorok
Show Hidden FilesPapar Fail Tersembunyi
Hidden After DelaySembunyi Selepas Lengah
Our intel has located a hidden signal under the primary channelRisikan kita dah menjumpai signal tersembunyi di dalam satu saluran utama
Show Menubar Shows the menubar again after it has been hiddenPapar Bar Menu Memaparkan bar menu kembali selepas ia disembunyikan
You' ve hidden them!Kau menyembunyikannya!!
Legend is hiddenPetunjuk tersembunyi
Show hidden columnsPapar lajur tersembunyi
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJika anda semak opsyen ini, mana-mana fail dalam direktori desktop anda yang bermula dengan noktah (.) akan dipaparkan. Biasanya, fail tersebut mengandungi maklumat konfigurasi, dan kekal tersembunyi daripada paparan. Misalnya, fail yang dinamai ". directory " adalah fail teks biasa yang mengandungi maklumat untuk Konqueror, seperti ikon yang hendak digunakan untuk memaparkan direktori, tertib yang fail patut diisih, dsb. Anda tidak sepatutnya menukar atau menghapuskan fail ini melainkan anda tahu apa yang anda lakukan
So, we stay hidden... and we wait for it to... to sleepJadi kita perlu bersembunyi, dan tunggu sehingga ia tidur
They could be hidden anywhere, can' t they?Mereka boleh tersembunyi di mana sahaja, tidak boleh mereka?
Laman Paparan 1. Found 187 frasa ayat-ayat yang hampir sama hidden cell.Yang ditemui di 3.916 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.