sebutan: IPA: /plɑt/ /plɒt/ plɑt plɒt , SAMPA: plQt /plAt/ /plQt/ plAt      

Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • plot 

Maksud-maksud lain:

 
transitive: to conceive
 
to mark a point on a graph
 
(transitive) To mark (a point on a graph, chart, etc).
 
To create a graphic or a diagram by connecting points representing variables (values) that are defined by their positions in relation to a horizontal (x) axis and a vertical (y) axis (and sometimes a depth, or z, axis).
 
course of a story
 
plan to commit a crime
 
(intransitive) To conceive a crime, misdeed, etc.
 
(transitive) To conceive (a crime, etc).
 
area of land used for building on or planting on
 
plot (of a story)
 
intransitive: to conceive
 
A graph or diagram drawn by hand or produced by a mechanical or electronic device.
 
The general course of a story including significant events that determine its course or significant patterns of events.
 
graph or diagram
 
The series of actions, situations and events that make up a novel or story.
 
A plan to commit a crime.
 
An area or land used for building on or planting on.
 
(transitive) To trace out (a graph or diagram).
 
to trace out a graph or diagram

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "plot", memori terjemahan

add example
Enter the right boundary of the plotting areaEnter kanan bagi
width of the plot linePapar nombor baris
Yousef again escaped, but his accomplice was arrested, and spilled the chilling plot. "Yousef melarikan diri lagi, tapi bûntársait ditangkap pinggang dan melanggar rencana mengerikan
New Parametric PlotTajuk laman baru
Plotting AreaKawasan Boleh Imej
Custom plot minimum r-rangeTersendiri
Customise the plot rangeJulat Sync Meng_ ufuk
& New Polar PlotTajuk laman baru
Ah, it is a plot to make fun on usAh, itu adalah sebuah rencana untuk membuat menyenangkan pada kami
Click here to delete the selected constant; it can only be removed if it is not currently used by a plothingga ialah
Print in Black Only (Blackplot) The 'blackplot ' option specifies that all pens should plot in black-only: The default is to use the colors defined in the plot file, or the standard pen colors defined in the HP-GL/‧ reference manual from Hewlett Packard. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o blackplot=trueCetak Hitam Sahaja (Plot hitam) Opsyen ' plot hitam ' menyatakan bahawa semua pen sepatutnya memplot hitam sahaja. Piawai ialah menggunakan warna yang ditakrif dalam fail plot, atau warna piawai yang ditakrif dalam manual rujukan HP-GL/‧ dari Hewlett Packard. Panduan tambahan untuk pengguna kuasa: Elemen KDEPrint GUI ini padan dengan parameter opsyen kerja baris arahan CUPS:-o plothitam=betul
Move slider to change the parameter of the function plot connected to this sliderPindah hingga bagi hingga
hide the plotSembunyi _ Bantuan
New Polar PlotTajuk laman baru
If this box is ticked, the first derivative will be plotted, tookotak ialah
Enter the lower boundary of the plot range. Expressions like ‧*pi are allowed, tooEnter bagi Ungkapan seperti
Initial functions to plotbagi hingga
& Fit plot to page& Muatkan plot kepada halaman
Lower boundary of the plot rangeTurunkan bagi
Custom plotTersendiri
Just prior to G‧ Summit CNN. com reported " the head of Russia' s Federal Bodyguard Service has warned of a plot by terrorist Osama bin Laden to assassinate George W. Bush "KTT G‧ sebelum muncul di CNN. com, bahawa perkhidmatan penjaga persekutuan Rusia kepalaOsama amaran Bin Laden konspirasi itu adalah, George W. Bush membunuh
It' s another anarchist plotIni pasti lagi‧ rencana para anarkis
Change the width of the plot line in steps of ‧mmTukar lebar bagi inci bagi
This was a sophisticated plotIni adalah rencana canggih
Laman Paparan 1. Found 32 frasa ayat-ayat yang hampir sama plot.Yang ditemui di 1.464 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.