Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama名詞; 名词
Khidmat Nama Storan InternetInternet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian暱稱; 昵称; 别名
nama domain域名
nama fail panjang长文件名; 長檔名
nama jadual表格名稱; 表单名称
nama medan欄位名稱; 域名
nama paparan顯示名稱; 显示名称
nama pelayan服务器名称; 伺服器名稱
nama pena筆名; 笔名
nama pengguna使用者名稱; 用户名
nama pengguna WindowsWindows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat属性名; 屬性名稱
nama tertakrif已定义名称; 定義的名稱
nama unggul可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail副檔名; 文件扩展名
Semak Nama检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
Nama Volum _ Logikal: star name十字架三(Mimosa) star name
Pemacu pangkalan data yang akan digunakan untuk sambungan ke projek pangkalan data (SQLite melalui piawai). Abaikan jika nama fail pintas disediakan用于连接到数据库工程的数据库驱动程序(默认为 SQLite) 。 如果指定了快捷方式文件名, 则此选项被忽略 。
Ralat-tidak-dapat-pulih pada resolusi nama名称解析遇到不可恢复错误
Masukkan nama koleksi yang dipilih输入选中的收藏集的名字 :
yang anda boleh selitkan mana-mana satu simbol yang disokong dengan menaip nama nya? Hanya tekan kekunci garis condong terbalik, taip nama simbol dan tekan space您直接输入名称即可插入支持的许多符号。 只需按下反斜线键 (\\) , 输入符号的名称, 然后按空格键 。
Nama yang anda taip, % ‧, mungkin tidak wujud: ia mungkin tidak ditaip dengan betul您输入的名称 % ‧ 可能不存在: 可能输错了 。
Nama Volum _ Logikal: star name河中[ 天市右垣一 ] (Kornephoros) star name
Nama Volum _ Logikal: star name北极星(Polaris) star name
Tiada nama baru pangkalan data dimasukkan源数据库与目的数据库相同 。
Nama SesiThe number of open documents会话名称The number of open documents
Pilih program yang patut digunakan untuk buka % ‧. Jika program tidak disenaraikan, masukkan nama atau klik butang layar选择用来打开 % ‧ 的程序。 如果程序未列出, 输入程序名称或单击浏览按钮 。
Komputer telapak menyangka nama pengguna ialah % ‧; bagaimanapun, KPilot kata anda ialah % ‧. Mana satu nama sebenar? Jika anda klik Batal, penyegerakan akan diteruskan, tetapi nama pengguna tidak akan diubah手持设备认为您的用户名是 % ‧, 而 KPilot 却认为您是 % ‧。 您认为哪个是正确的 ? 如果您点击取消, 同步仍将进行, 但用户名不会被设置 。
nama Mediastar name箕宿二(Kaus Media) star name
Nama anda seperti mana yang akan muncul kepada orang lain yang membaca artikel anda. Cth: John Stuart Masterson您的名字会让其他阅读您的文章的人看到。 例如: 鲁邦三世 。
Nama kejadian kosong. Pilih satu kejadian实例名称为空。 请选择一个实例 。
Masukkan nama untuk kejadian baru (biarkan untuk piawai输入新的实例名称(不改变则使用默认值) :
Nama Volum _ Logikal: star name策(Tsih) star name
Tidak dapat guna nama ini. Objek dengan nama " % ‧ " sudah wujud无法使用此名称。 名为 “ % ‧” 的对象已经存在 。
Nama fail soket lokal bagi pelayan untuk digunakan bagi sambungan连接到数据库工程的服务器本地套接字名称。 如果 给出了快捷方式文件名, 则此选项被忽略 。
Nama helaian tidak boleh kosong工作表名称不能为空 。
Menyemak opsyen ini akan menyebabkan nama fail digaris bawah, supaya ia tampak seperti pautan dalam laman web. Perhatian: untuk melengkapkan analogi, pastikan pengaktifan satu klik diaktifkan dalam modul kawalan tetikus选择此项导致文件名加下划线, 因此他们看起来象web页面上的链接。 注意: 要完成这个模拟, 确信在鼠标控制模块中启用了单击激活特性 。
Masukkan nama skima warna输入配色方案的名称(E) :
Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks yang dipilih bagi servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini semasa ia dipilih使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的选中文字颜色(包括排序数字和名字) 。 被选中的修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
Jika anda ingin menggunakan cakera ram mula (initrd) bagi kernel ini, masukkan nama failnya di sini. Biarkan medan ini kosong jika anda tidak berhasrat menggunakan cakera ram mula bagi kernel ini如果您要给该内核使用初始内存盘(initrd) , 输入文件。 如果您不需要使用, 将它留为空白 。
Nama Volum _ Logikal: star name马腹一(Hadar) star name
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 0.615 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.