Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama名詞; 名词
Khidmat Nama Storan InternetInternet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian暱稱; 昵称; 别名
nama domain域名
nama fail panjang长文件名; 長檔名
nama jadual表格名稱; 表单名称
nama medan欄位名稱; 域名
nama paparan顯示名稱; 显示名称
nama pelayan服务器名称; 伺服器名稱
nama pena筆名; 笔名
nama pengguna使用者名稱; 用户名
nama pengguna WindowsWindows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat属性名; 屬性名稱
nama tertakrif已定义名称; 定義的名稱
nama unggul可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail副檔名; 文件扩展名
Semak Nama检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
Nama Volum _ Logikal: star nameTartuCity name (optional, probably does not need a translation
Anda telah memilih untuk mengekodkan nama lampiran yang mengandungi aksara bukan Inggeris dalam cara yang difahami oleh Outlook (tm) dan difahami juga oleh pelanggan mel lain yang tidak menyokong nama lampiran yang dikodkan sebagai patuh piawai. Ambil perhatian bahawa Kmail mungkin boleh mencipta mesej serasi dengan bukan piawai, oleh itu ada kemungkinan mesej anda itu tidak pula difahami oleh pelanggan mel patuh piawai; jadi, jika tiada pilihan lain, anda dinasihatkan supaya tidak mengaktifkan opsyen ini您选择了将包含非英语字符的附件按照 Outlook(tm) 和其它不遵从标准编码附件的邮件客户程序可理解的方式进行编码 。 请注意, KMail 可以创建不遵从标准的信件, 但这将造成遵从标准的邮件客户程序无法读出这些信件; 所以, 除非您没有其它选择, 您不应该启用此选项 。
Anda tidak boleh gunakan nama " % ‧ " untuk objek anda. Nama ini disimpan khas untuk objek Kexi dalaman. Sila pilih nama lain您无法为您的对象使用称 “ % ‧ ” 。 该名称被 Kaxi 的内部对象保留。 请选用另外一个名称
Edit nama atau waktu untuk tugasan yang dipilih编辑选中任务的名称或时间
Nama Volum _ Logikal: star name参宿六(Saiph) star name
Nama Volum _ Logikal: star name牛郎星(Altair) star name
Bandar nama. City name (optional, probably does not need a translationNorth Liberty Obs. City name (optional, probably does not need a translation
Nama Volum _ Logikal: star name天璇[ 北斗二 ] (Merak) star name
Anda perlu memberikan nama pengguna dan kata laluan untuk mengakses peti mel ini您需要提供一个用户名和一个密码来访问该邮箱 。
Nama Volum _ Logikal: star name劳诺克star name
Termasuk juga dalam & nama fail总是在文件名中包含(F
Masukkan nama fail HTML: Name输入 HTML 文件名称: Name
Nama fail output untuk eksport HTMLHTML 导出的输出文件
partifikasi Bar alat dana nama sesi嵌入式 Konsole 工具栏和会话名称
Pengguna dengan nama % ‧ sudah wujud已经存在用户名为 % ‧ 的用户 。
Nama Volum _ Logikal: star name南河二(Algol) star name
Kehilangan nama fail selepas-C命令“ learn” 后需要一个命令名称
Nama Volum _ Logikal: star nameSugadairaCity name (optional, probably does not need a translation
Klik di sini untuk membiarkan kemunculan perkataan tak diketahui itu kekal sedemikian Tindakan ini berguna apabila perkataan adalah nama, akronim, perkataan asing atau sebarang perkataan tak diketahui lain yang anda ingin guna tetapi tidak ditambah ke dalam kamus点击此处可以让这个出现的未知单词保持原样 。 如果该单词是一个专有词、 缩写词、 外来语、 或者任何其它未知的、 您希望使用但不添加到字典中的单词, 就可以使用这个动作 。
Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks untuk servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的文字颜色(包括排序数字和名字) 。 修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
Muatkan Ikon KDE mengikut Nama名称装入 KDE 图标
Nama PengurusWife/Husband经理姓名Wife/Husband
Tanya nama dan folder apabila menambah tanda buku添加书签时询问名称和文件夹
Pilih program yang patut digunakan untuk buka % ‧. Jika program tidak disenaraikan, masukkan nama atau klik butang layar选择用来打开 % ‧ 的程序。 如果程序未列出, 输入程序名称或单击浏览按钮 。
Tidak dapat setkan nama kosong untuk objek ini无法为此对象设定空名称
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 0.508 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.