Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama名詞; 名词
Khidmat Nama Storan InternetInternet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian暱稱; 昵称; 别名
nama domain域名
nama fail panjang长文件名; 長檔名
nama jadual表格名稱; 表单名称
nama medan欄位名稱; 域名
nama paparan顯示名稱; 显示名称
nama pelayan服务器名称; 伺服器名稱
nama pena筆名; 笔名
nama pengguna使用者名稱; 用户名
nama pengguna WindowsWindows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat属性名; 屬性名稱
nama tertakrif已定义名称; 定義的名稱
nama unggul可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail副檔名; 文件扩展名
Semak Nama检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
Nama Volum _ Logikal: star name梗河一(Pulcherrima) star name
nama Bintangobject name (optionalFlaming Star星云object name (optional
nama s Variabelobject name (optional哈勃可变星云object name (optional
Anda mesti berikan sekurang-kurangnya satu nama您必须至少提供一个名称
Tiada nama baru pangkalan data dimasukkan源数据库与目的数据库相同 。
Nama penapis ini. Masukkan sebarang nama deskriptif yang anda suka过滤器的名称。 输入任何您喜欢的描述。 What' s this text
Dokumen dengan nama ini telah wujud. Anda mahu tulis ganti?已有同名的檔案。 要覆蓋它嗎 ?
Tulis nama sebagai " pertama akhir ", bukan " akhir, pertama ". Abaikan sebarang pendahulu " ". Gunakan " Pelbagai " untuk kompilasi请以“ 姓” 的格式写出姓名, 不要使用“ 姓, ” 的格式。 同时, 不要写明“ The” 前缀。 如果不只一人, 请使用“ 多位 ” 。
Nama pengguna Samba Pengguna perlu mempunyai akses menulis ke kongsi [ print$ ] pada pelayan Samba. [ print$ ] menangguhkan pemacu pencetak yang telah bersedia untuk muat turun ke pelanggan Windows. Dialog ini tidak berfungsi untuk pelayan Samba yang dikonfigur dengan kongsi= sekuriti (tapi berfungsi dengan baik bersama keselamatan = penggunaSamba 用户名 用户需要拥有到 Samba 服务器上的 [ print$ ] 共享的写权限 。 [ print$ ] 上有为下载到 Windows 客户准备的打印机驱动程序。 该对话框在使用 security = share 配置的 Samba 服务器中无法奏效(但在使用 security = user 配置的服务器中可以) 。
Masukkan nama fail teks: Name输入文本文件名称: Name
Masukkan nama skima warna输入配色方案的名称(E) :
Anda mesti memberikan nama tak kosong你必须指定一个非空的名称
Nama Volum _ Logikal: Comment传感器警报Comment
Nama fail ini tak sah: % ‧ Nama ini mesti diakhiri dengan " _ lekap " atau " _ nyahlekap "文件名无效 : % ‧ 它必须以 “ _ mount” 或 “ _ unmount” 结尾 。
Tiada tindakan: sebagaimana yang mungkin anda jangka, tiada apa berlaku! Menu senarai tetingkap: menu yang memaparkan semua tetingkap dalam semua popup maya. Anda boleh klik pada nama desktop untuk bertukar ke desktop itu, atau pada nama tetingkap untuk menganjakkan fokus ke tetingkap itu, bertukar desktop jika perlu, dan menyimpan semula tetingkap jika ia tersembunyi. Tetingkap yang tersembunyi atau diminimumkan dinyatakan dengan namanya di dalam kurungan. Menu desktop: menu konteks bagi popup desktop. Antara lain, menu ini mempunyai opsyen untuk mengkonfigur paparan, memasak skrin, dan mengelog keluar KDE. Menu aplikasi: the " K " popup menu. Ini berguna untuk mengakses aplikasi dengan pantas jika anda ingin menyimpan panel (juga dikenal sebagai " Kicker ") yang tersembunyi daripada paparan无动作 窗口列表菜单 : 显示虚拟桌面上的所有窗口的菜单。 点击桌面切换到该桌面, 或者点击窗口切换到该窗口, 隐藏或最小化的窗口在括弧里显示窗口, 您也可以恢复它们 。 桌面菜单 : 桌面的上下文菜单。 该菜单包括了屏幕显示、 屏幕锁定、 注销 KDE 的选项 。 应用程序菜单 : 弹出“ K” 菜单。 如果您想要从视图中隐藏面板, 则可以使用此功能快速访问应用程序 。
Anda telah memilih untuk mengekodkan nama lampiran yang mengandungi aksara bukan Inggeris dalam cara yang difahami oleh Outlook (tm) dan difahami juga oleh pelanggan mel lain yang tidak menyokong nama lampiran yang dikodkan sebagai patuh piawai. Ambil perhatian bahawa Kmail mungkin boleh mencipta mesej serasi dengan bukan piawai, oleh itu ada kemungkinan mesej anda itu tidak pula difahami oleh pelanggan mel patuh piawai; jadi, jika tiada pilihan lain, anda dinasihatkan supaya tidak mengaktifkan opsyen ini您选择了将包含非英语字符的附件按照 Outlook(tm) 和其它不遵从标准编码附件的邮件客户程序可理解的方式进行编码 。 请注意, KMail 可以创建不遵从标准的信件, 但这将造成遵从标准的邮件客户程序无法读出这些信件; 所以, 除非您没有其它选择, 您不应该启用此选项 。
Memilih & sambungan nama fail secara automatik自动选择文件扩展名(X
KPilot dan komputer telapak, kedua-duanya tidak mempunyai set nama pengguna. Ia sepatutnya diset. Adakah KPilot perlu mengesetnya ke satu nilai piawai (% ‧)?KPilot 以及 Pilot 都没有设置用户。 用户名 应该 被设置。 要使 KPilot 将它们设置成默认值 (% ‧) 吗 ?
Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks untuk servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的文字颜色(包括排序数字和名字) 。 修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
Bandar nama昴宿增十二( Pleione) star name
Bandar nama. City name (optional, probably does not need a translationBig Bear Solar Obs. City name (optional, probably does not need a translation
Nama Volum _ Logikal: star name火星City name (optional, probably does not need a translation
Aplikasi ini ditulis oleh seseorang yang ingin kekal tanpa nama此应用程序由某个不愿透露姓名的人编写 。
Nama Volum _ Logikal: star name天璇[ 北斗二 ] (Merak) star name
Anda perlu berikan nama pengguna dan kata laluan untuk mengakses tapak ini您需要提供用户名和密码来访问这个站点 。
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 0.929 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.