Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
Terdapat dua buffer papan klip yang ada: Papan Klip diisi apabila memilih sesuatau dan menekan Ctrl+C, atau klik " Salin " pada papan alatan atau bar menu. Pilihan pula apabila memilih teks.. Satu sahaja cara untuk mencapai pilihan iaitu dengan menekan butang tengah tetikus. Anda boleh menyelaraskan perkaitan di antara papan klip dan Pilihan可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 Ctrl+C, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。
Papan Alatan Anda boleh selaraskan papan tugas di sini. Ini termasuk samada papan tugas harus memaparkan semua tetingkap serentak atau hanya yang ada pada ruang kerja semasa. Anda juga boleh selaraskan samada butang Senarai Tetingkap perlu dipaparkan任务栏 您可在此配置任务栏。 这里包括一些选项, 如是否在任务栏上显示所有窗口或只显示当前桌面上的窗口。 您还可以配置是否显示窗口列表按钮 。
Untuk tambah atau buang butang papan tajuk, hanya tarik item di antara senarai item yang ada dan prebiu papan tajuk. Sama juga untuk posisi-semula, tarik item di dalam prebiu papan tajuk要增加或删除标题栏按钮, 只要简单地在可用项目列表和标题栏预览区域间 拖曳 项目。 简单地, 在标题栏预览区域内拖曳项目可以重排位置 。
Pilihan ini menghalang pilihan daripada direkodkan di dalam rekod papan klip. Hanya perubahan papan klip eksplisit akan direkodkan此选项避免在剪贴板历史中记录选中内容。 仅仅是剪贴板得中大更改才会被记录 。
Pilihan ini memberi kesan papan klip tidak akan dikosongkan. Contohnya, apabila aplikasi keluar, papan klip biasanya akan kosong选择此选项的效果是, 剪贴板不会被清空。 通常情况下, 当应用程序退出的时候, 剪贴板将被清空 。
Mereka mengatakan bahwa perang merobek lubang di langit, Anda mungkin pernah mendengar cerita- cerita他???? 争把 天 扯? 开 了 一? 个 洞 你 可能 听??? 样 的 故事
Aplet Status Papan KekunciComment键盘状态小程序Comment
Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya切换到下一个键盘布局
Seperti dengan Red Hat' s" tksysv ", tetapi Editor SysV-Init membolehkan seret dan lepaskan, serta penggunaan papan kekunci与 RedHat公司的“ tksysv” 相似, 但 SysV-Init 编辑器允许拖放操 作, 同时也可以使用键盘 。
Satu aplikasi telah meminta untuk menukar tetapan ini, atau anda telah menggunakan kombinasi beberapa gerak isyarat papan kekunci应用程序请求更改了这些设置, 或者您使用了键盘手势的某些组合 。
Konfigurasikan item mana yang patut muncul di papan alatan配置项目应如何出现在工具栏中 。
Klik pada kolum item yang ditonjolkan untuk perubahan. " % s " pada arahan akan digantikan dengan kandungan papan klip点击突出显示项目的列进行修改。 命令中 “ % s” 将被剪贴板中的内容替换 。
Jalan Pintas Papan KekunciName键盘映射工具Name
Selitkan satu simbol atau satu huruf atau lebih yang tidak ada pada papan kekunci插入在键盘上找不到的一个或多个符号或字母
Papan Kekunci Rekabentuk dan dan for Dalam Rekabentuk KDE键盘布局 您可以在这里选择所用键盘的布局和型号 。 “ 型号” 是指连接到您计算机的键盘的类型, 而布局定义了“ 每个键做什么 ” , 并随国家的不同而不同 。
Digunakan oleh teks paparan berhampiran ikon papan alatan用于显示工具栏图标旁的文字 。
Pintasan bagi toggle Tindakan Papan Klip on dan off用于切换剪切板动作打开或者关闭的快捷键
Tepek potongan atau salinan kandungan papan klip terdahuluIni juga boleh dilakukan untuk salinan teks atau potongan daripada aplikasi KDE lain粘贴先前剪切或复制的剪贴板内容 这也适用于从其它 KDE 应用程序中复制或剪切的文字 。
Papan Alatan Pengurus CetakNAME OF TRANSLATORS打印管理器工具栏NAME OF TRANSLATORS
Papan klip telah berubah semenjak anda menggunakan ' tampal ': Format data yang telah dipilih sebelum ini tidak lagi boleh digunakan. Sila salin semula apa yang anda hendak tampal剪贴板自您使用“ 粘贴” 之后已经发生了更改: 所选的数据格式无法再接受。 请再次复制您想要粘贴的内容 。
Alihkan penunjuk dengan papan kekunci (guna pad nom用键盘(数字键盘) 移动鼠标指针(M
Panggil Aksi pada Papan Klip Secara Manual在当前剪贴板上手动执行动作
Potong teks atau item semasa yang dipilih dan pindahkannya kepada papan klip sistem Ini akan menjadikannya kelihatan kepada arahan Tepek di Konqueror dan aplikasi KDE yang lain将当前选中的文字或项目剪切并移动到系统剪贴板中 这使得您可以稍候在 Konqueror 和其它 KDE 应用程序中使用 粘贴 命令 。
Alatan Papan Kekunci KDEKDE 键盘布局切换器
Untuk memperoleh cakupan skrin, tekan % ‧. Cakupan skrin akan ditempatkan ke dalam klipbod dan anda akan dapat menampalnya dalam KolourPaint. Anda boleh konfigur jalan pintas Cakupan Skrin Desktop dalam modul Pusat Kawalan KDE Jalan Pintas Papan Kekunci. Sebagai pilihan, anda boleh mencuba aplikasi KSnapshot要获得屏幕抓图, 请按 % ‧ 。 此抓图会被放在剪贴板内, 您可以将它粘贴到 KolourPaint 。 在 KDE 控制中心 键盘快捷键 配置模块里可设定 桌面抓图 的快捷键 。 此外, 您还可以运行 KSnapshot 程序达成同样需求 。
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 2.95 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.