sebutan: IPA: ˈʌpləʊd

Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • muat naik 
     
    In communications, the process of transferring a copy of a file from a local computer to a remote computer by means of a modem or network.

Maksud-maksud lain:

 
The process of sending a file from a user workstation to a server.
 
to transfer data
 
To send a file from a user workstation to a server.
 
Such a file transfer.
 
(transitive, intransitive, computing) to transfer data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
 
file transfer

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "upload", memori terjemahan

add example
en An error occurred while uploading " %‧ ". You can try to upload the temporary local file " %‧ " manually
ms Ralat berlaku semasa muat naik " % ‧ ". Anda boleh cuba memuat naik fail sementara setempat " % ‧ " secara manual
en Could not save image-failed to upload
ms Tidak boleh simpan imej-gagal untuk muat naik
en Error while uploading folder
ms Ralat semasa memuat naik folder
en Unable to upload the configuration file to CUPS server. You probably do n't have the access permissions to perform this operation
ms Tidak dapat muatnaik fail konfigurasi ke pelayan CUPS. Anda mungkin tidak mempunyai kebenaran capaian untuk melakukan operasi ini
en Find the log that shows the upload
ms Cari simpanan maklumat ditunjukan untuk dihantar
en Upload Not Possible
ms Muat Naik Tidak Mungkin
en Preparing to upload driver to host %
ms Bersedia untuk memuat naik pemacu ke hos %
en Uploading message data
ms Sedang memuat naik data
en Uploading incidence
ms Memuat naik kejadian
en Unable to upload to '%‧ '
ms Tidak dapat memuatnaik ke ' % ‧ '
en Uploading contacts
ms Memuat turun hubungan
en KIO Exec-Opens remote files, watches modifications, asks for upload
ms KIO Exec-Buka fail jauh, lihat pengubahsuaian, minta muat naik
en Uploading messages to server
ms Memuat naik mesej ke pelayan
en The file was uploaded on the ninth?
ms Fail dimasukkan, pada ‧ haribulan?
en Uploading addressbook
ms Memuat naik buku alamat
en Configure Upload Profiles
ms Selaraskan Bahagian Pelayar KHTMLName
en Uploading status of messages to server
ms Sedang memuat naik status mesej ke pelayan
en You have specified no upload URL, the calendar will be read-only
ms Tiada muat naik URL dinyatakan, kalendar akan menjadi baca sahaja
en Could not upload the message dated %‧ from %‧ with subject %‧ to the server
ms Tidak dapat memuat naik mesej bertarikh % ‧ dari % ‧ dengan subjek % ‧ dalam pelayan
en Upload Limit
ms Muatturun Dipilih
en Do Not Upload
ms Jangan Muatnaik
en Old upload information found, fill out fields?
ms Maklumat yang lama ditemui, isikan medan?
en The script did not upload successfully. The script may contain errors
ms Skrip tidak berjaya dimuat naik. Mungkin skrip mengandungi ralat
en Uploading message data failed
ms Gagal memuat naik data mesej
en Uploading message data completed
ms Muat naik data mesej selesai
Laman Paparan 1. Found 39 frasa ayat-ayat yang hampir sama upload.Yang ditemui di 1.953 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.