sebutan: IPA: ˈʌpləʊd

Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • muat naik 
     
    In communications, the process of transferring a copy of a file from a local computer to a remote computer by means of a modem or network.

Maksud-maksud lain:

 
The process of sending a file from a user workstation to a server.
 
to transfer data
 
To send a file from a user workstation to a server.
 
Such a file transfer.
 
(transitive, intransitive, computing) to transfer data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
 
file transfer

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "upload", memori terjemahan

add example
An error occurred while uploading " %‧ ". You can try to upload the temporary local file " %‧ " manuallyRalat berlaku semasa muat naik " % ‧ ". Anda boleh cuba memuat naik fail sementara setempat " % ‧ " secara manual
Could not save image-failed to uploadTidak boleh simpan imej-gagal untuk muat naik
Error while uploading folderRalat semasa memuat naik folder
Unable to upload the configuration file to CUPS server. You probably do n't have the access permissions to perform this operationTidak dapat muatnaik fail konfigurasi ke pelayan CUPS. Anda mungkin tidak mempunyai kebenaran capaian untuk melakukan operasi ini
Find the log that shows the uploadCari simpanan maklumat ditunjukan untuk dihantar
Upload Not PossibleMuat Naik Tidak Mungkin
Preparing to upload driver to host %Bersedia untuk memuat naik pemacu ke hos %
Uploading message dataSedang memuat naik data
Uploading incidenceMemuat naik kejadian
Unable to upload to '%‧ 'Tidak dapat memuatnaik ke ' % ‧ '
Uploading contactsMemuat turun hubungan
KIO Exec-Opens remote files, watches modifications, asks for uploadKIO Exec-Buka fail jauh, lihat pengubahsuaian, minta muat naik
Uploading messages to serverMemuat naik mesej ke pelayan
The file was uploaded on the ninth?Fail dimasukkan, pada ‧ haribulan?
Uploading addressbookMemuat naik buku alamat
Configure Upload ProfilesSelaraskan Bahagian Pelayar KHTMLName
Uploading status of messages to serverSedang memuat naik status mesej ke pelayan
You have specified no upload URL, the calendar will be read-onlyTiada muat naik URL dinyatakan, kalendar akan menjadi baca sahaja
Could not upload the message dated %‧ from %‧ with subject %‧ to the serverTidak dapat memuat naik mesej bertarikh % ‧ dari % ‧ dengan subjek % ‧ dalam pelayan
Upload LimitMuatturun Dipilih
Do Not UploadJangan Muatnaik
Old upload information found, fill out fields?Maklumat yang lama ditemui, isikan medan?
The script did not upload successfully. The script may contain errorsSkrip tidak berjaya dimuat naik. Mungkin skrip mengandungi ralat
Uploading message data failedGagal memuat naik data mesej
Uploading message data completedMuat naik data mesej selesai
Laman Paparan 1. Found 39 frasa ayat-ayat yang hampir sama upload.Yang ditemui di 2.209 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.