sebutan: IPA: ˈverɪfɑɪ

Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • tentu sahkan 
     
    To confirm either that a result is correct or that a procedure or sequence of operations has been performed.

Maksud-maksud lain:

 
(transitive) To confirm or test the truth or accuracy of something
 
(transitive) To substantiate or prove the truth of something
 
(transitive) (law) To affirm something formally, under oath
 
to substantiate or prove the truth of something
 
to confirm or test the truth or accuracy of something
 
To declare or affirm solemnly and formally as true.

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "verify", memori terjemahan

add example
& Verify integrity& Sahkan integriti
The selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at riskURL yang dipilih tidak boleh disahkan kerana ia mengandungi kata laluan. Menghantar URL ini ke % ‧ akan mengakibatkan keselamatan % ‧ menghadapi risiko
The identity of the remote host '%‧ ' could not be verified. The host 's key fingerprint is: %‧ You should verify the fingerprint with the host 's administrator before connecting. Would you like to accept the host 's key and connect anyway?Identiti hos jauh ' % ‧ ' tidak dapat disahkan. Cap jari kekunci hos ialah: % ‧ Anda perlu mengesahkan cap jari dengan pentadbir hos sebelum menyambung. Adakah anda hendak menerima kekunci hos dan teruskan sambungan?
Error: Signature not verifiedRalat: Tanda tangan tidak disahkan
The validity of the signature cannot be verifiedKesahihan tandatangan tidak boleh disahkan
Verify List of FilesTentukan senarai fail
Decrypt and/or verify file(sMenghapuskan kekunci
Verifying upload completionMengesahkan penyelesaian muat naik
Enabling this option will make the verifier update for each edit. If the verify window contains much text, or if the regular expression is either complex or matches a lot of time, this may be very slowMengaktifkan opsyen ini akan membuat pengesah mengemas kini setiap edit. Jika tetingkap pengesahan mengandungi banyak teks, atau jika ungkapan biasa sama ada kompleks atau sering kali padan, ini mungkin sangat lambat
Decrypt/Verify FilesMenghapuskan kekunci
When this option is enabled, the signed/encrypted text will be shown in a separate window, enabling you to know how it will look before it is sent. This is a good idea when you are verifying that your encryption system worksJika opsyen ini diaktifkan, teks yang ditandatangani/disulitkan akan dipaparkan dalam tetingkap berasingan, membolehkan anda tahu bagaimana rupanya sebelum dihantar. Ini idea yang baik apabila anda ingin memastikan bahawa sistem penyullitan ini berfungsi dengan baik
Unable to verify: key missingTidak dapat membuat pengesahan: kekunci hilang
Shows what part of the regular expression is being matched in the verifier window. (The window below the graphical editor windowPapar apa yang bahagian ungkapan biasa dipadankan masa ini dalam tetingkap pengesah. (Tetingkap yang di bawah tetingkap editor grafik
One of the configured S/MIME signing certificates does not contain the configured email address for this identity (%‧). This might result in warning messages on the receiving side when trying to verify signatures made with this configurationSalah satu sijil penandatanganan S/MIME yang dikonfigurasi tidak mengandungi alamat e-mel yang yang dikonfigurasi dengan identiti ini (% ‧). Ini mungkin menyebabkan mesej amaran di pihak penerima semasa cuba mengesahkan tandatangan yang dibuat menggunakan konfigurasi ini
The validity of the signature cannot be verifiedKesahihan tandatangan tidak dapat disahkan
Decrypt/Verify Clipboard ErrorMenghapuskan kekunci
Error verifying the signatureRalat semasa mengesahkan tanda tangan
Certificate signing authority root files could not be found so the certificate is not verifiedFail root pihak berkuasa tandatangan sijil tidak dapat ditemui, justeru sijil tidak disahkan
The certificate 's signature is invalid. This means that the certificate can not be verifiedFail root pihak berkuasa tandatangan sijil tidak dapat ditemui, justeru sijil tidak disahkan
When this option is enabled, the signed/encrypted text will be shown in a separate window, enabling you to know how it will look before it is sent. This is a good idea when you are verifying that your encryption system worksJika opsyen ini diaktifkan, teks yang ditandatangan/disulitkan akan dipaparkan dalam tetingkap berasingan, membolehkan anda melihat rupanya sebelum dihantar. Ini idea yang bagus untuk mengesahkan sama ada sistem penyulitan anda berfungsi atau tidak
Verify signatureSahkan tandatangan
Verify passwordSahkan kata laluan
Verify filesSahkan fail
No public key to verify the signatureTiada kekunci umum untuk mengesahkan tanda tangan
Verify regular expressionSahkan ungkapan biasa
Laman Paparan 1. Found 56 frasa ayat-ayat yang hampir sama verify.Yang ditemui di 4.008 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.