Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 重複使用   

Contoh ayat dengan "guna semula", memori terjemahan

add example
ms Hanya cuba guna semula contoh kate dengn pid ini
zh 只试着重用此 pid 的 Kate 实例
ms Prestasi KDE Anda boleh selaraskan beberapa tetapan untuk meningkatkan lagi prestasi Konqueror di sini. Ini termasuklah pilihan untuk guna-semula instans sedang berjalan dan untuk membiarkan instans dipra-muat
zh Konqueror 性能 您可以在此配置提高 Konqueror 性能的一些选项, 包括是否利用已经在运行的实例, 或者保留预加载实例的选项 。
ms Direktori % ‧ tidak lagi wujud, jadi tidak mungkin untuk mengembalikan item ini ke lokasi asal. Anda boleh sama ada mencipta semula direktori tersebut atau guna operasi pengembalian semula, atau seret item ke tempat lain untuk mengembalikannya
zh 目录 % ‧ 不存在, 所以无法将此项目恢复到原始位置。 您可以重新创建该目录, 然后再使用一次恢复操作; 也可以将项目拖曳到其它位置进行恢复 。
ms Hiasan Pengurus Tetingkap Modul ini membolehkan anda memilih hiasan sempadan tetingkap, serta posisi butang bar tajuk dan opsyen hiasan langganan. Untuk memilih tema untuk hiasan tetingkap anda, klik pada namanya dan laksanakan pilihan anda dengan mengklik butang " Laksana " di bawah. Jika anda tidak mahu melaksanakan pilihan anda, anda boleh klik butang " Set semula " untuk membuang perubahan anda. Anda boleh konfigur setiap tema dalam tab " Konfigur [... ] " Terdapat opsyen berbeza yang khusus untuk setiap tema. In " Opsyen Umum (jika ada) " anda boleh mengaktifkan tab " Butang " dengan menyemak kotak " Guna posisi butang bar tajuk langganan " Dalam tab " Butang " anda boleh ubah posisi butang ikut kegemaran anda
zh 窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您可以在“ 配置 [... ] ” 标签中配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项(如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。
ms KMouseTool akan berjalan sebagai aplikasi latar selepas anda tutup dialog ini. Untuk mengubah lagi seting, mulakan semula KMouseTool atau guna dulang sistem KDE
zh K 鼠标工具在您关闭这个对话框后将作为后台程序运行。 若要再次改变设置, 重启 K 鼠标工具或者使用 KDE 系统托盘 。
ms Pastikan ingatan yang diguna serendah yang mungkin. Jangan guna semula apa-apa. (Bagi sistem dengan ingatan rendah
zh 尽可能少占用内存, 不重用任何资源(适合内存较少的系统) 。
ms & Guna semula hos dan log masuk konfigurasi
zh 重用主机和登录配置(R
ms Guna sambungan *. pgp untuk fail yang disulitkan: \ t\ t Menyemak opsyen ini akan menambah sambungan. pgp kepada semua fail yang disulitkan dan bukan sambungan. pgp. Opsyen ini akan mengekalkan keserasian dengan pengguna perisian PGP (Privasi Agak Baik
zh 对加密文件使用 *. pgp 扩展名 : 启用此项可对所有加密文件追加. pgp 扩展名而非. gpg。 这可用于保持和 PGP(Pretty Good Privacy) 软件用户的兼容性 。
ms Guna & seluruh kelas tetingkap (tetingkap khusus
zh 使用整个窗口类(指定窗口) (W
ms Guna ' icon ' sebagai ikon aplikasi
zh 使用“ icon” 作为程序图标
ms Guna font tersendiri untuk teks statusNAME OF TRANSLATORS
zh 使用自定义的字体显示状态文本NAME OF TRANSLATORS
ms Guna Hint Saiznew class menu item
zh 用例... new class menu item
ms Masukkan ID Aplikasi DCOP. Penapis ini akan terpakai hanya kepada kerja teks yang dibaris gilir oleh aplikasi tersebut. Anda boleh masukkan lebih daripada satu ID yang dipisahkan dengan tanda koma. Jika kosong, penapis ini terpakai untuk kerja teks yang dibarisgilirkan oleh semua aplikasi. Tip: Guna kdcop daripada baris arahan untuk mendapatkan ID Aplikasi bagi aplikasi yang berjalan. Contoh: " konversation, kvirc, ksirc, kopete "
zh 輸入一個 DCOP 應用程式代碼。 這個過濾器會只套用到該程式送出的文字發音要求。 您也可以輸入一個以上的代碼, 用逗號隔開。 如果留白的話, 預設套用到所有的應用程式。 提示: 在命令列上用 kdcop 可以知道應用程式的代碼。 範例如下 : " konversaion, kvirc, ksirc, kopete "
ms Pilih kain rentang piawai berkaitan dengan pencetak. Kain rentang ini akan disisipkan sebelum dan/atau selepas setiap kerja cetakan dihantar ke pencetak. Jika anda tidak ingin menggunakan kain rentang, pilih Jangan guna kain rentang
zh 选择该打印机的默认横幅。 这些横幅将被插入到送往该打印机的每项打印作业之前和/或之后。 如果您不希望使用横幅, 选择 无 。
ms Guna Kata Kunci Internet dan Jalan Pintas Web: dengan menaip " gg: KDE " anda boleh cari Internet, menggunakan Google, untuk frasa carian " KDE ". Terdapat banyak Jalan Pintas Web pratakrif untuk menjadikan pencarian perisian atau pencarian perkataan tertentu dalam ensiklopedia mudah dan pantas. Malah anda boleh cipta pencarian anda sendiri Jalan Pintas Web
zh 使用 Internet 关键字和速搜: 通过键入“ gg: KDE ” , 可以使用 Google 在 Internet 上搜索“ KDE ” 。 有很多预定义的速搜使搜索软件或在百科全书中查找某些词变得轻而易举。 您甚至可以 创建您自己的 速搜 。
ms Pelayan anda tidak menyokong penghantaran mesej ‧ bit. Guna base‧ atau pengekodan sebut-boleh cetak
zh 您的服务器不支持发送 ‧ 位的信件 。 请使用 base‧ 或 quoted-printable 编码 。
ms Tidak dapat cari skrip konfigurasi proksi boleh guna
zh 找不到可用的代理配置脚本
ms Dimatikan: jangan guna kesan kekotak kombo. Animasi: Buat sedikit animasi
zh 禁用 : 不使用任何组合框特效 。 动画 : 显示动画 。
ms Tidak dapat guna nama ini. Objek dengan nama " % ‧ " sudah wujud
zh 无法使用此名称。 名为 “ % ‧” 的对象已经存在 。
ms Nyatakan opsyen yang akan diberikan kepada pelanggan Epos. Untuk melihat opsyen yang ada, masukkan " cakap-h " dalam terminal. Jangan guna "-o "
zh 指定要传递给 Epos 客户端的选项。 要查看可用选项, 请在终端中输入“ say-h ” 。 请勿在此使用 “-o” 参数 。
ms Berikutan arahan, anda mempunyai beberapa pemegang tempat yang akan diganti dengan nilai sebenar apabila program sebenar dijalankan: % f-nama fail tunggal % F-senarai fail; guna untuk aplikasi yang boleh buka beberapa fail setempat serentak % u-URL tunggal % U-satu senarai URL % d-direktori fail hendak dibuka % D-senarai direktori % i-ikon % m-the mini-icon % c-the comment
zh 您可以在命令后面跟上几个占位符, 程序运行时这些占位符将会替换为实际的值 : % f-单个文件名 % F-文件列表; 用于可同时打开多个本地文件的应用程序 % u-单个 URL % U-URL 列表 % d-要打开的文件所在目录 % D-目录列表 % i-图标 % m-小图标 % c-注释
ms Guna SSH untuk arahan dibenarkan
zh 执行特权命令的方式 。
ms Masukkan ID Aplikasi DCOP. Penapis ini akan terpakai hanya kepada kerja teks yang dibaris gilir oleh aplikasi tersebut. Anda boleh masukkan lebih daripada satu ID yang dipisahkan dengan tanda koma. Jika kosong, penapis ini terpakai untuk kerja teks yang dibarisgilirkan oleh semua aplikasi. Tip: Guna kdcop daripada baris arahan untuk mendapatkan ID Aplikasi bagi aplikasi yang berjalan. Contoh: " konversation, kvirc, ksirc, kopete "
zh 請輸入 DBUS 應用程式代碼。 這個過濾器只會套用到由此應用程式放進佇列的文字工作。 您可以輸入一個以上的應用程式, 以逗號區隔。 如果留空, 此過濾器會套用到所有應用程式放進來的工作。 提示: 從命令列執行 kdcop 可以取得執行中的應用程式代碼。 如 : " konversation, kvirc, ksirc, kopete "
ms Guna pilihan tetikus dan bukan pilihan klipbod
zh 使用鼠标而不是剪贴板进行选择 。
ms Guna penghias skrin yang memanipulasikan skrin
zh 使用变换屏幕的屏幕保护程序
Laman Paparan 1. Found 418 frasa ayat-ayat yang hampir sama guna semula.Yang ditemui di 1.436 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.