Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama
匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama
依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan
匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama
名詞; 名词
Khidmat Nama Storan Internet
Internet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian
暱稱; 昵称; 别名
nama fail panjang
长文件名; 長檔名
nama jadual
表格名稱; 表单名称
nama medan
欄位名稱; 域名
nama paparan
顯示名稱; 显示名称
nama pelayan
服务器名称; 伺服器名稱
nama pena
筆名; 笔名
nama pengguna
使用者名稱; 用户名
nama pengguna Windows
Windows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat
属性名; 屬性名稱
nama tertakrif
已定义名称; 定義的名稱
nama unggul
可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama
匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama
匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail
副檔名; 文件扩展名
Semak Nama
检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain
域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
ms Fail dengan nama ini telah wujud. Anda mahu tulis gantinya?
zh 已经存在这个名字的文件 。 您要覆盖它吗 ?
ms Nama fail yang dipilih kelihatan tidak sah
zh 所选文件名好像 是无效的 。
ms Regexp untuk memadankan nama fail dengan
zh 匹配文件的正则表达式
ms Nama fail yang diminta % ‧ tidak sah; pastikan setiap nama fail dikurung dalam tanda petik
zh 请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
ms Nama Volum _ Logikal: star name
zh 五车三(Menkalinan) star name
ms TTTT Tahun dengan abad sebagai nombor perpuluhan. TT Tahun tanpa abad sebagai nombor perpuluhan. BB Bulan sebagai nombor perpuluhan. bB Bulan sebagai nombor perpuluhan. BULAN SINGKAT Tiga aksara pertama nama bulan. MONTH Nama penuh bulan. DD Hari dalam bulan sebagai nombor perpuluhan. hH Hari dalam bulan sebagai nombor perpuluhan. HARI KERJA SINGKAT Tiga aksara pertama nama hari kerja. HARI KERJA Nama penuh hari kerja
zh YYYY 带世纪的十进制数字年份 。 YY 不带世纪的十进制数字年份 。 MM 十进制的数字月份 。 mM 十进制的数字月份 。 SHORTMONTH 月份名称的前三个字符 。 MONTH 完整的月份名称 。 DD 十进制的数字天数 。 dD 十进制的数字天数 。 SHORTWEEKDAY 星期几名称的前三个字符 。 WEEKDAY 完整的星期几名称
ms Fungsi MONTHNAME () mengembalikan nama bulan
zh MONTHNAME () 函数返回月份(‧... ‧) 的名称
ms Simpan perubahan objek dari tetingkap yang sedang dipilih di bawah nama baru (dalam projek yang sama
zh 将目前选中窗口中对象的更改以新的名称保存在同一工程中 。
ms Bandar nama. City name (optional, probably does not need a translation
zh 冒纳开亚山天文台City name (optional, probably does not need a translation
ms nama Galaksiobject name (optional
zh 纺锤星系object name (optional
ms Biasanya memasukkan ruang di dalam nama pencetak bukanlah idea yang bagus: ia mungkin menghalang pencetak dari berfungsi dengan betul. Wizard boleh menanggalkan semua ruang dari rentetan yang anda masukkan, menghasilkan % ‧; apa yang ingin anda lakukan?
zh 在打印机名称中包含空格通常不是一个好主意: 这可能会导致您的打印机无法正确运行。 该向导会从您输入的字符串中剥离所有的空格, 其结果为 % ‧; 您想怎么办 ?
ms Tidak boleh hapuskan pangkalan data-nama tidak ditetapkan
zh 无法删除数据库-未指定名称
ms Pelayan IMAP tidak membenarkan aksara ' % ‧ '; pilih nama yang lain
zh 您的 IMAP 服务器不允许字符 “ % ‧ ” ; 请另选一个文件夹名称
ms Tulis nama sebagai " pertama akhir ", bukan " akhir, pertama ". Abaikan sebarang pendahulu " ". Gunakan " Pelbagai " untuk kompilasi
zh 请以“ 姓” 的格式写出姓名, 不要使用“ 姓, ” 的格式。 同时, 不要写明“ The” 前缀。 如果不只一人, 请使用“ 多位 ” 。
ms Anda memilih untuk menyegerakkan fail " % ‧ ", yang tidak boleh dibuka. Pastikan nama fail yang sah diberikan dalam dialog konfigurasi saluran. Menghenti paksa saluran
zh 您选择要和文件 “ % ‧” 同步, 但此文件无法打开。 请确认在管道配置对话框中提供了有效的文件。 管道已终止 。
ms Kawasan nama MexicoRegion/state name (optional, rarely needs a translation
zh 新墨西哥州Region/state name (optional, rarely needs a translation
ms Masukkan sebarang nama yang anda suka bagi penapis ini
zh 为此过滤器输入任何您喜欢的名称
ms Anda tidak boleh gunakan nama " % ‧ " untuk objek anda. Nama ini disimpan khas untuk objek Kexi dalaman. Sila pilih nama lain
zh 您无法为您的对象使用称 “ % ‧ ” 。 该名称被 Kaxi 的内部对象保留。 请选用另外一个名称
ms Folder yang diminta tidak dapat dicipta kerana folder dengan nama yang sama sudah wujud
zh 无法创建请求的文件夹, 原因是已经存在相同名称的文件夹 。
ms Dapat menamakan semula jadual " % ‧ " menggunakan nama yang sama
zh 无法使用同一名称重命名表 “ % ‧ ” 。
ms Nama PenggunaConstellation Name
zh 行星名称Constellation Name
ms nama s Sistemobject name (optional
zh Keenan系object name (optional
ms KPilot mempunyai set nama pengguna (% ‧) tetapi komputer telapak tiada. Adakah nama pengguna KPilot' s juga perlu diset dalam komputer telapak?
zh KPilot 已经设置了一个用户名 (% ‧) , 但是手持设备上没有。 要将 KPilot 的用户名也设置到手持设备吗 ?
ms nama Aobject name (optional
zh 处女座αobject name (optional
ms & Nama hos: port: default
zh 主机(H) : port: default
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 0.416 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.