Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama名詞; 名词
Khidmat Nama Storan InternetInternet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian暱稱; 昵称; 别名
nama domain域名
nama fail panjang长文件名; 長檔名
nama jadual表格名稱; 表单名称
nama medan欄位名稱; 域名
nama paparan顯示名稱; 显示名称
nama pelayan服务器名称; 伺服器名稱
nama pena筆名; 笔名
nama pengguna使用者名稱; 用户名
nama pengguna WindowsWindows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat属性名; 屬性名稱
nama tertakrif已定义名称; 定義的名稱
nama unggul可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail副檔名; 文件扩展名
Semak Nama检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
Nama Fail Output dan Laluan: " Fail output: " memaparkan kepada anda di mana fail akan disimpan jika anda membuat pilihan untuk kerja anda di " Cetak ke Fail ", menggunakan salah satu Pencetak Khas KDE bernama " Cetak ke Fail (PostScript) " atau " Cetak ke Fail (PDF) ". Pilih satu nama dan lokasi yang sesuai dengan keperluan anda menggunakan butang dan/atau mengedit baris di sebelah kanan输出文件名和路径 : 如果您想要将您的任务“ 打印到文件 ” , 只需选择名为“ 打印到文件(PostScript) ” 或“ 打印到文件(PDF) ” 的 KDE 特殊打印机 。 而打印输出所得到的文件将会按照“ 输出文件 : ” 选项进行保存。 使用按钮和/或编辑右侧的文本行可选择您喜欢的位置和名称
Nama PenggunaConstellation Name行星名称Constellation Name
Muatkan semula ruang nama dari pelayan. Ini akan menulis ganti sebarang perubahan重新从服务器装入命名空间。 这将取代任何更改 。
Nama Volum _ Logikal: star name星宿一(Alphard) star name
Masukkan nama fail HTML: Name输入 HTML 文件名称: Name
Buka objek jenis < object_ type > dan nama < object_ name > dari projek yang ditetapkan semasa memulakan aplikasi. < object_ type >: adalah opsyenal, jika diabaikan-jenis jadual akan diandaikan. Jenis objek lain termasuk pertanyaan, laporan, borang, skrip (mungkin lebih atau kurang, bergantung pada plugin anda yang dipasang). Gunakan aksara "" untuk menetapkan nama yang mengandungi jarak. Contoh:--open My Table,--open query: " My very big query "在应用程序启动的时候开始执行类型为 < object_ type > 且名称为 < object_ name > 的对象 。 < object_ type > : 是可选的, 如果省略-则假定为 宏 。 其它对象类型可以是脚本(可能 更多或更少, 取决于您安装的插件) 。 使用 "" 字符指定包含空格的名称
Nama Volum _ Logikal: City name (optional, probably does not need a translationCochraneCity name (optional, probably does not need a translation
Teka Maklumat Tag daripada & Nama Fail根据文件名猜测标签信息(F
Bandar nama. City name (optional, probably does not need a translationFred Lawrence Whipple Obs. City name (optional, probably does not need a translation
Taip nama yang anda ingin berikan kepada aplikasi ini di sini. Aplikasi ini akan muncul di bawah nama ini dalam menu aplikasi dan dalam panel在此输入您想要为此应用程序起的名字。 此应用程序将以此名称出现在应用程序菜单和面板中 。
Buka objek jenis < object_ type > dan nama < object_ name > dari projek yang ditetapkan semasa memulakan aplikasi. < object_ type >: adalah opsyenal, jika diabaikan-jenis jadual akan diandaikan. Jenis objek lain termasuk pertanyaan, laporan, borang, skrip (mungkin lebih atau kurang, bergantung pada plugin anda yang dipasang). Gunakan aksara "" untuk menetapkan nama yang mengandungi jarak. Contoh:--open My Table,--open query: " My very big query "在应用程序启动的时候从指定的工程打开类型为 < object_ type > 且名称为 < object_ name > 的对象 。 < object_ type > : 是可选的, 如果省略-则假定为 表 。 其它对象类型可以是查询、 报告、 窗体、 脚本(可能 更多或更少, 取决于您安装的插件) 。 使用 "" 字符指定包含空格的名称 。 例如 :--open MyTable ,--open query: " My very big query "
Nama Volum _ Logikal: star nameKabdhilinanstar name
Paparan senarai fail Senarai ini memaparkan semua fail yang anda pilih untuk cetakan. Anda boleh melihat nama fail, laluan fail dan jenis fail (MIME) seperti ditetapkan oleh KDEPrint. Anda boleh menyusun semula tertib permulaan senarai dengan bantuan butang anak panah di sebelah kanan. Fail akan dicetak sebagai satu kerja tunggal, dalam tertib yang sama seperti dipaparkan dalam senarai. Perhatian: Anda boleh pilih berbilang fail. Fail ini mungkin terletak dipelbagai lokasi. Fail mungkin jenis MIME berbilang. Butang di sebelah kanan membenarkan anda menambah lebih banyak fail, mengeluarkan fail yang telah dipilih dari senarai tersebut, menyusun semula senarai (dengan mengalihkan fail ke atas atau ke bawah), dan membuka fail. Jika anda membuka fail, KDEPrint akan menggunakan aplikasi yang padan dengan jenis fail MIME文件列表视图 此列表显示了您要打印的全部文件。 您可以看到文件名、 文件路经和 KDEPrint 决定的文件(MIME) 类型。 此列表的最初顺序与您最初的选择顺序相同 。 此列表最终将按照显示的顺序进行打印 。 注意 : 您可以选择多个文件。 文件也可以在多个位置。 文件的 MIME 类型也可以不同。 右侧的按钮可让您添加更多的文件, 从列表中删除选中的文件, 更改列表的顺序(将文件上下移动) , 以及打开文件。 如果您想要打开文件, KDEPrint 将会使用匹配文件 MIME 类型的应用程序 。
Warna latar belakang mesej (nama atau hex ‧xRRGGBB消息背景颜色(名字或十六进制 ‧xRRGGBB
nama s GalaksiCity name (optional, probably does not need a translationBarry' s BayCity name (optional, probably does not need a translation
Ini ialah nama fail hendak dibuka这是要打开的文件
Ini ialah " pengepala " untuk tetingkap log masuk KDM. Anda mungkin mahu meletakkan ucapan yang baik atau sedikit maklumat tentang sistem pengoperasian anda di sini. KDM akan menukarkan pasangan aksara berikut dengan kandungan yang sepatutunya % d-> paparan semasa % h-> nama-hos, kemungkinan dengan nama domain % n-> nama nod, kemungkinan nama hos tanpa nama domain % s-> sistem pengoperasian % r-> versi sistem pengoperasian % m-> jenis mesin (perkakasan) %%-> satu %这是 KDM 登录窗口的头条。 您可能想要在此显示一些欢迎词或者关于操作系统的信息 。 KDM 将会把下列占位符替换为相应的内容 : % d-> 当前显示 % h-> 主机, 可能带有域名 % n-> 结点名, 可能是不带有域名的主机 % s-> 操作系统 % r-> 操作系统版本 % m-> 机器(硬件) 类型 %%-> 百分号自身
Nama kelas plugin hendak dijana要生成的插件类的名称
Bandar nama BandarCity name (optional, probably does not need a translation墨西哥城City name (optional, probably does not need a translation
Masukkan label (nama) kernel yang anda ingin but di sini输入您要启动的内核的标记 。
Nama fail projek atau nama fail pintas pangkalan data atau nama pangkalan data pada pelayan hendak dibuka要打开的 Kexi 数据库工程文件名 、 Kexi 快捷方式文件名或服务器 上的 Kexi 数据库工程名称
Ralat-tidak-dapat-pulih pada resolusi nama名称解析遇到不可恢复错误
nama tidak sah untuk tunjuk cara pemprosesanQXml无效的处理指令名称QXml
& Nama hos: port: default主机(H) : port: default
Nama PengurusWife/Husband经理姓名Wife/Husband
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 1.078 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.